Historien om Museum Sea Art

Museum Sea Art åbnede i Struer 1. marts 2019 efter et langt tilløb. Museet ejes og drives af den tidligere leder af Struer Museum Benny Boysen, i samarbejde med historikere og tidligere kolleger fra museumsverdenen.

Museet (MSA) viser først og fremmest arbejder med portrætter af danske skibe udført af  danske og internationale kunstnere, men rummer også samlinger af artefakts af mere almindelig maritim karakter, der kan beskrives som en del af ”Søens æstetik”.

Samlingen er tilvejebragt af  Benny Boysen gennem en del år, og tager udgangspunkt i de malere, som beskæftigede sig med forskellige teknikker og materialer til at portrættere de danske skibe, som anløb havnene. MSA disponerer over ca. 300 værker.

Åbning
Gæster ved åbningen af Museum Sea Art 1. marts 2019.

Første tilløb til etablering af en mere permanent udstilling af samlingen kom tilbage i 2010, hvor Benny Boysen i Morsø Folkeblad efterlyste en maler, som havde portrætteret et lokalt skib engang tilbage i 1930rne. Det resulterede i en telefonopringning fra en ældre mand: ”Vi to må vist hellere snakke sammen, for maleren var min far!”

På Dueholm Kloster, Morslands Historiske Museum, blev man opmærksom på Benny Boysens samling og ønskede at lave en udstilling med den. I  begyndelsen af 2011 dannede museet så ramme om udstillingen ”Maritimt Maleri– et udvalg af Benny Boysens samling,” hvortil der blev udarbejdet et fint trykt katalog.

På Limfjordmuseet i Løgstør blev man opmærksom på udstillingen og ønskede den flyttet til museet næste år. Det blev det samme udvalg af arbejder, men udstillingen fik en drejning, og kom til at hedde ”Skibe har skæbne”, idet der i teksterne blev lagt mere vægt på skibenes historie end malernes.

Benny Boysen begyndte derefter at se sig om efter en mulighed for at udstille sin samling, som hele tiden blev udbygget med nye indkøb. Det måtte gerne være i forbindelse med noget allerede etableret, da en mindre specialsamling næppe var nok til at tiltrække et større publikum.

Fra England var Boysen bekendt med, hvorledes man der på en meget fin måde får givet større funktionstømte anlæg uden for byerne en række nye funktioner, f. eks. med salg af antikviteter, forskellige skiftende udstillinger, museer, aktiviteter og ikke mindst et tea-room.

Efter danske forhold syntes Limfjordscenteret Doverodde Købmandsgård at være et oplagt sted at lave en forespørgsel om muligheden for at lave et supplement til de mange ting, som allerede var på stedet.: Velbesøgt restaurant, museumsudstilling om stedets historie, skiftende kunstudstillinger, vikingeskib, gammel købmandsbutik, vandrerhjem m.v.

Desværre stod  Limfjordscenteret ved henvendelsen i 2012 over for en omfattende omkalfatring af stedets opgaver og kunne trods positiv tilkendegivelse ikke give noget tilsagn om mulighederne for etablering af MSA i centeret.

Åbning
Museets åbningsgæster diskuterer udstillingsdetaljer.

Ved en kontakt til direktør Gert Normann fra dykkerentreprenørfirmaet JD-Contractors i Holstebro, fremkom Normann med forslag om at knytte et kommende Museum Sea Art til den etablering af Sea War Museum, som han selv stod overfor i det funktionstømte anlæg kaldet De røde huse i Thyborøn, som hidtil havde været benyttet af Vandbygningsvæsenet i forbindelse med kystsikring.

Her viste Lemvig kommune interesse i at få et MSA indpasset i et egentligt center, som skulle hedde West Coast Center Jutland. Men en renovering af bygningsmassen var absolut nødvendig for at  gøre den anvendelig til de nye formål med  bl. a. flere museumsfunktioner.

Der blev i løbet af 2014 udarbejdet oplæg til museumsfunktioner omkring Sea War, Dykkehistorie og Sea Art, og der blev holdt møder og forhandlinger omkring organisationen.

Det lykkedes i første omgang kun at skaffe midler til restaurering af bygninger til etablering af Gert Normanns Sea War Museum, som kunne indvies i september 2015.

MSA ’s oplæg indeholdt tilsagn om at stille samling, ekspertise og arbejdskraft til rådighed i tre år for West Coast Center Jutland, således der i denne periode kunne arbejdes med at finde frem til en evt. permanent placering af MSA i centeret.

Efter etablering og åbning af Sea War Museum er det praktiske arbejde med restaurering af bygninger til de oprindelig planlagte museumsfunktioner i centeret ikke blevet fremmet, hvilket fik Benny Boysen til at undersøge andre muligheder f. eks. at give MSA en lokal forankring i Struer kommune, men kommunalbestyrelsen har ikke ønsket at indgå i en drøftelse herom.

Efter års venten på en afgørelse om udbygning i Thyborøn har Gert Normann 2022 købt den store Kystcenterbygning med tilhørende grund med henblik på her at indrette et nyt stort Maritim-historisk museumscenter med flere individuelle og navngivne museumssamlinger.

Da tidsplanen for en sådan etablering af MSA i det nye center i Thyborøn er alvorligt overskredet, er en sådan etablering opgivet, og MSA fortsætter indtil videre på adressen i Struer. 

Historien