Årsberetning 2022

Året 2022 i Museum Sea Art er igen forløbet stille og uden mange besøgende. Der er i årets løb arbejdet en del med ombygning af og anskaffelse af nye montrer i forbindelse med den kommende etablering af MSA i det nye maritim-historiske center i Thyborøn, der nu er fastsat til at åbne i foråret 2024.

Samlingerne med arbejder af Otto Stoltenberg, Lars Knudsen Buus og Frants Landt er udvidet en del ved køb og donationer. Blandt donationerne kan også nævnes et stykke porcelæn bjerget op fra vraget af ”Andrea Doria” som sank 1956 efter kollision med Svenske Amerika linjes ”Stockholm”.

Blandt årets køb kan nævnes et veludført kongevåben i metal i den udformning, som skjoldet havde i perioden 1903 – 1948. Stykket er købt på en auktion, hvor en del artefakts fra det gamle kongeskib ”Dannebrog” var under hammeren.

I Sverige er erhvervet en Amerika-kuffert som kan have tilhørt en omkommet passager fra udvandrerskibet ”Norge”s forlis i 1904. Se fortællingen om ”Jagten på den flydende kuffert”. – under menuen: Stories.

Endvidere er købt et sjældent silkeportræt af Danmarks første tankdamper ”Christine” udført i USA af Thomas Willis.  Billedet bliver nærmere omtalt i årbogen fra Maritim-Historisk Selskab 1923.

Endvidere er købt speciel frimærke-decopage af Kaptajn Carlsens skæve skib ”Flying Enterprise” samt groft udførte modeller – skåret på klods - af skibet samt den hollandske slæbebåd ”Turmoil”, som assisterede ved forsøg på bjergning tilbage i 1952.

Museets bibliotek er vokset betragtelig ved køb og donationer. En væsentlig korrespondance er ført med Günter Brinkhoff, den tyske samler af Victor Qvistorffs maritime produktion, som i 2023 vil være udstillet på Søfartsmuseet i Hamburg, hvortil MSA også er inviteret Brinkhoff udgav i året en monografi om Qvistorff.

Årsberetning 2021

Også 2021 var i høj grad præget af corona-restriktioner, som ikke fristede til en mere markant markedsføring af Museum Sea Art.

Kun meget få lokale fandt vej til museet, hvorimod en del interesserede – ca. 20 – fra andre landsdele efter aftale besøgte museet og brugte en del tid der. Derudover har museet haft en del udadvendt virksomhed.

I årets løb er der kommet en del nye genstande til museet både som gaver og ved køb. Samlingerne vedrørende malerne Frants Landt, Lars K. Buus og Otto Stoltenberg er udvidet ved køb, ligesom nye internationale malere er blevet repræsenteret.

To større køb er særlig interessante: En stor mandlig galionsfigur af den slags, som kaldes Redertypen. Figuren stammer fra et ukendt russisk skib, men en kontakt til Hallands Kunstmuseum i Halmstad, Sverige, har ved sammenligning med en tilsvarende figur i kunstmuseet gjort det muligt at datere figuren til ca. 1860.

Det andet større køb er en meget grundig og professionelt udført model af fregatten ”Jylland”. Modellen er bygget af H. E. Pedersen, som også har leveret kirkeskibe. Pedersen drev gennem mange år en forretning i København med materialer til modelbyggeri og engagerede sig også selv i håndværket.

Gennem køb er museets bibliotek blevet forøget med bl. a. en større samling årgange af det svenske magasin Båtologen, hvori der også er henvisninger til skibe med en dansk fortid. En stor samling trykte skibsportrætter udført som kalenderbilleder af internationale kunstnere er erhvervet gennem køb.

Årsberetning 2020

Corona-nedlukning og -restriktioner har i høj grad påvirket årets aktiviteter i MSA. En specialudstilling med arbejder af Frants Landt er således udsat.

Besøgstallet i MSA har været endog ganske beskedent, men vi har oplevet bredere national og international interesse og besøg. Da MSA er et museum, som ikke har lokal fokus, er der grund til at glæde sig over dette. Der er i stedet blevet arbejdet med at cirkulere fortællinger til en bredere offentlighed.

I det svenske søhistoriske tidsskrift ”Länspumpen” har Benny Boysen i en svensk bearbejdning skrevet historien om dampskibet ”Brynhild”, som i 1960 havde en meget kort karriere på Kattegatruten Horsens – Falkenberg. Artiklen er siden udkommet i det danske magasin ”Færgefarten”.

I den norske årbog 2020 for Lokalhistorie fra Sønderled og Risør er i norsk oversættelse udkommet Benny Boysens artikel ”Rembrandt fra Antwerpen”, som er en bearbejdning af sammes artikel til Marstal Søfartsmuseums årbog 2019 med samme titel.

Endvidere er til Marstal Søfartsmuseums årbog for 2020 indsendt et større manuskript om fire danskfødte skonnerter, som fik Californien som en del af deres historie og skæbne. Heriblandt skonnerten ”Marilyn Anne” af Struer.

Det er på det nærmeste opgivet, at MSA får en selvstændig fremtid i West Coast Center Jutland i Thyborøn, da centeret ikke synes at bevæge sig ud over papirstadiet. En mulighed for separat afdeling i allerede etableret museum i centeret kan evt. komme på tale.

Der er i året løb indkøbt ni nye værker til museet samt anskaffet en veludført model af skoleskibet ”Danmark” samt gammel sømandskiste og skibstømrerkiste. MSAs bibliotek med svensk søfartslitteratur er blevet betydeligt udvidet ved donationer.

For året 2021s vedkommende er det på grund af fortsatte og nye corona-restriktioner med hensyn til MSAs virksomhed ikke muligt at forudsige evt. ændrede åbningstider m.v., men der henvises til hjemmesidens menupunkt Aktuelt.

Årsberetning 2019

Museum Sea Art, Struer åbnede 1. marts 2019 og har frem til 1. december haft 364 åbningstimer. Besøgstallet har været beskedent. De første 3 måneder lå fortov og indgang i opgravning, afspærring og fliserod.

Området ved museet er blevet meget dødt efter ophør af bager- og frisørforretning , karreen Ringgade 100-110 revet ned og blokkene i Søndergade har fået indgang på bagsiden.

Det har givet lederen god mulighed for at arbejde med søfartshistorie på anden vis, og der er udgået adskilligt skriftligt fra hans hånd. Artikel om den belgiske skibsportrætmaler A. de Clerck er lavet til Marstal Søfartsmuseums årbog, til bladet ”Færgefarten” er produceret to artikler, til det svenske blad ”Länspumpen” er produceret en artikel og i Struer er udkommet bogen ”Struers Søfartsbog – Skibe . Skippere . Skæbner” som kom i handelen 15. november.

Den tidligere udgivne bog i serien ”Paketten og rederiet – Søfartshistorie fra Lemvig” er nu på det nærmeste udsolgt.

Besøgstallet er under 200 personer, men inkluderer mange ”særligt kvalificerede” besøgende fra maritime institutioner i ind- og udland.

Der er god trafik på museets hjemmeside, hvilket også har ført til gode udenlandske kontakter.

Til museet er i årets løb indkøbt ca. 16 nye arbejder, heraf 3 stk. udført af Frants Landt og 3 stk. af Otto Stoltenberg, som begge er med i museets arbejds- og indkøbsplan. Desuden har museet modtaget adskillige donationer bestående af både værker, bøger og maritime artefakts.

Der har været aflagt studiebesøg på Sjöhistoriska Museet i Stockholm og Marstal Søfartsmuseum samt de små svenske søfartsmuseer i Skillinge og Brantevik.

Museum Sea Art har ikke været indkaldt til forhandlinger omkring den fortsatte restaurering og omdannelse af ”De røde huse” i Thyborøn til fremtidig museumsbrug. Det står således fortsat hen i det uvisse, om en flytning af museet og integrering i Sea War Museums fremtid i West Coast Center Jutland kan finde sted.

2020 vil byde på en udvidelse af åbningstiden til ca. 500 timer, således sommer-åbningstiden vil løbe fra midt i juni til midt i august.

 

Årsberetninger